ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een overeenkomst tot ontwikkeling van een nieuwe website, hertekening van een website of andere diensten uitgevoerd door IReto, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte, … zonder dat deze opsomming limitatief is.
1.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
1.3. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur, offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail
1.4. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
1.5. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient IReto tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

2. Webdesigndiensten

2.1. De webdesigndienst bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe of restylen van een bestaande website volgens de aanwijzingen van de klant evenals het onderhoud van deze website.
2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot ontwikkeling en onderhoud van bovenvermelde website wordt een vast uurtarief aangerekend van 75 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Dit is eveneens niet van toepassing indien de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten.
Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van 75 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.
2.4. Bij ondertekening van een bestelbon of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal het volledige verschuldigde bedrag worden gefactureerd.
2.5 IReto behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen op een opgeleverde website.
2.6 IReto behoudt zich het recht voor om de door haar ontworpen website te vermelden in reclame, mailings, op haar website,… Dit alles behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

3. Duur en beëindiging

3.1 Een overeenkomst tussen IReto en de klant voor een website en hosting kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van ondertekening van de overeenkomst. Domeinnamen geregistreerd door IReto voor de klant kennen eveneens een looptijd van 1 jaar vanaf de dag van registratie of overname van de domeinnaam. Opzeg is mogelijk via aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient IReto of de klant te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgend jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, worden hosting en domeinnamen telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Alle andere diensten geleverd door IReto die een repititief karakter hebben (bv. SEO en SEA) zijn opzegbaar mits rekening te houden met een opzeggingstermijn van één maand. Dit dient eveneens schriftelijk te gebeuren.
3.2 IReto heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien :
a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met IReto gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…
b) De klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
c) Blijkt dat de klant discriminerende teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen of enig ander door de wet verboden gebruik van de website maakt. In dit geval is IReto gerechtigd de website onmiddellijk offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.

C. ALGEMEEN

1. Copyright
Alle door IReto verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van IReto niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door IReto gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door IReto vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij IReto een contract is aangegaan.
De door IReto verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van IReto.
IReto behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
De door IReto verstrekte producten en diensten mogen ten aller tijden door IReto worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door IReto afstand is getekend om dit niet te doen.
IReto behoudt zich het recht om geleverde producten en diensten ten aller tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

2. Uitvoering van de overeenkomst

IReto zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IReto het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IReto aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IReto worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan IReto zijn verstrekt, heeft IReto het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
IReto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat IReto zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan IReto de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De klant vrijwaart IReto voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

3. Levering en levertijd van de website

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege IReto. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.Wanbetaling, schorsing en beëindiging

4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 20 euro.
Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of met een minimumbedrag van 250 euro.
4.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal IReto daarenboven alle lopende webdesigndiensten opschorten, inclusief het weghalen van de (voorlopige) website op het internet, tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.
4.3. Bij schorsing van lopende webdesigndiensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.
4.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan IReto onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.
4.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.
4.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.
4.7. In alle gevallen van beëindiging, door IReto of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt IReto het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.
4.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door IReto als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.
4.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door IReto bevinden, verwijderd worden. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
4.10. Zolang de elementen dat het onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van IReto en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. IReto behoudt het recht ze terug te nemen op kosten van de klant , waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van IReto.
4.11. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag breng van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 12% .
Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.
In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen
facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

5.Klachten en aansprakelijkheid

5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van IReto zouden teweegbrengen, ont¬slaan IReto in elk geval van haar aan¬spra¬ke¬lijk¬heid voor het niet, het laattijdig of het ge¬brekkig uit¬voeren van haar verbin¬tenis¬sen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
5.2. IReto zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal IReto echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties. Ook bij het wegvallen van de server kan IReto niet aansprakelijk gesteld worden. IReto zal van zodra dit euvel wordt opgemerkt al het nodige doen om de serverproblemen op te lossen en de website opnieuw online te plaatsen.
5.3. IReto is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar IReto weinig of geen invloed op kan uitoefenen. IReto kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
5.4. IReto is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
5.5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis ge¬bracht te worden aan IReto bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.
5.6. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.
5.7. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.
5.8. De aansprakelijkheid van IReto wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.
5.9. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld wer¬den.
5.10. De klant vrijwaart IReto voor alle aanspraken van derden.
5.11. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de website aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.
5.11. IReto is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van IReto.
5.12. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.
5.13. De schade die IReto ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant wordt bepaald op maximum 40 % van de waarde van het contract.
5.14 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de
overeenkomst ontbonden worden nadat IReto hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft IReto tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op maximum 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.

6. Rechtskeuze en bevoegdheid

6.1 Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 1 : aanvaarding en toepasselijk van de verkoopvoorwaarden
Alle leveringen van goederen en diensten van IReto aan de Klant zijn onderworpen aan navolgende bedingen, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (per brief, website, per e-mail en zelfs telefonisch) bij iReto heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen en betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. Indien er geen offerte opgesteld wordt, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de Klant zich akkoord verklaart met deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden primeren steeds op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 : offertes – levering – eigendomsvoorbehoud
2.1. Een offerte op welke wijze dan ook door of namens iReto gedaan, is vrijblijvend. Een offerte is slechts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Ook aanbiedingen, prijzen en andere elementen vermeld in folders of publicaties, zijn vrijblijvend. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de Klant.

2.2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- & uitvoeringsstermijnen een indicatief karakter en verbinden iReto niet. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

2.3 Alle verkochte en alle geleverde goederen aan de Klant blijven eigendom van iReto, totdat de verschuldigde facturen voor alle door iReto geleverde goederen en/of diensten integraal betaald zijn door de Klant, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van de geleverde goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

2.4 De door iReto geleverde goederen, mogen niet worden doorverkocht. De Klant is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

2.5 Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is iReto gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij Klant of derden die de zaak voor de wederpartij houden op te halen. De Klant  verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

2.6 Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van iReto zijn gebleven, is iReto te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. De Klant machtigt iReto onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 3 : aansprakelijkheid – klachten
3.1 Indien er een waarborg of garantie wordt verleend op verkochte goederen, wordt deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld. Bij gebreke aan dergelijke uitdrukkelijke vermelding is er geen waarborg of garantie verleend.

3.2 IRETO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde goederen aangezien zij niet de fabrikant is van de geleverde goederen. In geval van schade zal IRETO op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.

3.3 IRETO is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde goederen of geleverde diensten. IRETO staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de Klant aan IRETO is bekend gemaakt.

3.4 De Klant dient geconstateerde gebreken aan geleverde zaken of uitgevoerde diensten binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per brief, e-mail) aan IRETO te melden.  Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op te klagen.  Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen, bestaan totdat IRETO in andere zin heeft beslist. De Klant dient de geleverde zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken.  Hierbij dient de Klant na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.

Artikel 4 : inschrijvingen - prijs – betalingstermijn
4.1 De koopprijs bestaat uit overeengekomen prijs voor o.a. het inschrijvingsgeld, grondstoffen, handboeken, materialen, bedrijfstraining, de kosten van vervoer en aflevering e.a.

4.2 Inschrijvingen voor het open opleidingsaanbod worden aanvaard in volgorde van ontvangen betalingen van de prijs per opleiding. Na goedkeuring van de inschrijving door onze administratie ontvangt de Klant een betalingsverzoek (per email). Vervolgens dient de Klant binnen de twee weken de koopprijs te betalen aan IRETO. Indien IRETO de betaling niet ontvangt binnen die termijn, dan vervalt de gereserveerde plaats in de opleiding, maar blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd (zie artikel 6). Er worden geen deelbetalingen aanvaard. Indien de inschrijving gebeurt in minder dan twee weken voor de start van de opleiding, dan dient de kooprijs betaald te worden uiterlijk bij de start van de opleiding (d.i. het aanvangsuur van de eerste sessie van de opleiding). Ook voor betalingen met opleidingscheques dient deze termijn te worden nageleefd. Enkel in de periode van 1 mei tot 10 juli wordt er een betalingstermijn van 4 weken toegestaan voor opleidingen die pas in het volgend cursusjaar starten.

4.3 Inschrijvingen worden niet aanvaard indien de deelnemer nog een openstaande schuld heeft bij IRETO. De inschrijving zal pas worden aanvaard van zodra de volledige schuld is betaald.

4.4 Indien een gedeelte van of de volledige koopprijs wordt betaald door de werkgever of zelfstandig ondernemer kan de betaling niet gecombineerd worden met opleidingscheques van de werknemer.

4.5 De betaling van een bedrijfstraining dient te gebeuren uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur.

4.6 De Klant die in gebreke blijft tijdig de prijs te betalen, dient behalve de hoofdsom, tevens de verwijlintresten à rato van 12% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met een minimum van 125,00 EURO. Deze intresten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In de gevallen waarin de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is en zou primeren op deze voorwaarden, worden de in deze wet vermelde percentages en intresten toegepast.

4.7 De toegang tot de open - of bedrijfsopleiding kan geweigerd worden, wanneer aan de voorwaarden van artikel 4 niet wordt voldaan.

4.8 Protest tegen de opgestelde facturen/betalingsverzoeken wordt alleen aanvaard indien dit binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven is geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

4.9 IRETO behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande & reeds vervallen facturen volledig zijn betaald, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

4.10 De verstrekte gegevens zijn juist en volledig en kunnen op verzoek met bewijsstukken gestaafd worden. Ondergetekende verklaart aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Inschrijvingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toelatingscommissie van IRETO. De cursistengids, met daarin opgenomen het examenreglement. De Klant heeft zelf de verantwoordelijkheid om de cursistengids en het examenreglement te raadplegen. 

Artikel 5 : opschorting en beëindiging van de overeenkomst
5.1 De vorderingen van IRETO op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan IRETO omstandigheden ter kennis komen die IRETO goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
  • indien IRETO de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • in geval van liquidatie, collectieve schuldbemiddeling of faling van de Klant;
  • indien openstaande facturen of verschuldigde vergoedingen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum. In dat geval is IRETO gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit aangetekend meldt, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs.  De Klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

In deze gevallen kan IRETO naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht van IRETO schadevergoeding te vorderen.

5.2 IRETO behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden in geval van samenloop, faillissement alsook in geval van beroep op de Wet Continuïteit onderneming, staat van vereffening en kennelijk onvermogen.

5.3 In een wederkerige handelsrelatie, is IRETO gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop.

Artikel 6 : annulering
6.1 IRETO behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annuleringvergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht) de opleiding of een deel ervan te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal teruggestort.

6.2 Voor kortlopende opleidingen (minder dan 15 sessies) dient de annulering door de Klant schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de opleiding. Annuleringen tijdens de opleiding worden voor geen enkele opleiding terugbetaald.  Indien de Klant verzaakt tijdig te annuleren, is de volledige koopprijs verschuldigd, desgevallend te verhogen met intresten en schadevergoeding.

6.3 Voor langlopende opleidingen (15 sessies en meer) dient de annulering door de Klant schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk tot en met de vierde lesdag.  In dit geval wordt een gedeelte van het inschrijvingsgeld aangerekend. Annuleringen voor de start van de opleiding of tijdens de eerste lesdag worden integraal terugbetaald.  Vanaf de tweede lesdag geschiedt terugbetaling onder aftrek van € 15, de derde lesdag onder aftrek van € 30, en de vierde lesdag onder aftrek van € 60. Na de vierde lesdag wordt er niet meer terugbetaald.

6.4 Voor het annuleren van bedrijfstrainingen door de Klant gelden de volgende voorwaarden:

  • annulering gebeurt steeds schriftelijk;
  • annulering kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de deelnemers. De Klant meldt dit aan IRETO onmiddellijk schriftelijk voor de start van de opleiding via mail en stuurt de nodige attesten op per post. Het volledige bedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort.

Annulering van bedrijfstrainingen om welke andere reden dan ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

*Bij annulering tot 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft 25% van het totale bedrag verschuldigd.

*Bij annulering minder dan 5 werkdagen voor de start van de opleiding blijft het volledige bedrag verschuldigd.

*Indien de werknemer verhinderd is de opleiding te volgen kan hij zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega. Dit dient gemeld te worden via e-mail vóór de start van de opleiding.

6.5 Handboeken of aangekochte materialen worden door IRETO nooit teruggenomen en nooit terugbetaald.

6.6 De Klant die bij IRETO diensten heeft besteld, zoals o.m. onthaal, organisatie of catering, al dan niet gecombineerd met de ter beschikkingstelling van lokalen, infrastructuur of materialen van IRETO, kan de overeenkomst annuleren door middel van een aangetekende brief, door IRETO te ontvangen ten laatste één week vooraleer de diensten een aanvang nemen. De Klant dient dan alle onkosten, o.m. voor organisatie en catering, die IRETO ten gevolge van deze annulering heeft gemaakt, te vergoeden. De Klant die aangetekend annuleert binnen een kortere termijn dan voormeld dient aan IRETO, boven de hiervoor vermelde kosten, een schadevergoeding ten betalen gelijk aan 30% van de totale prijs, onverminderd het recht van IRETO om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar schade groter is.

Artikel 7 : overmacht
7.1 Ingeval van o.a. overmacht, staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen,  transportbelemmeringen, algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorziene stagnatie bij leveranciers of derden waarvan IRETO afhankelijk is, waardoor IRETO niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt IRETO zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de Klant enige schadevergoeding vanwege IRETO kan gevorderd worden.

7.2 Wanneer IRETO bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8 : privacy
8.1 Alle gegevens van de Klant zijn onderworpen aan de GDPR-wetgeving. IRETO zal derhalve geen persoonlijke gegevens overmaken aan derden voor commerciële of andere doeleinden die geen betrekking hebben op de opleiding. IRETO heeft het recht de persoonsgegevens van de Klant in functie van de opleiding te beheren via het cliëntvolgsysteem (CVS). Alle bepalingen en details over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens kan je nalezen in onze Privacypolicy

8.2 De gegevens van de Klant kunnen en mogen aangewend worden voor marketing- en prospectieactiviteiten van IRETO. IRETO neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De Klant erkent en aanvaardt dat de schade die de Klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op IRETO kan worden verhaald.

8.3 Ondergetekende cursist geeft uitdrukkelijk toestemming aan IRETO, om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken met als doel tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen en subsidiedossiers te beheren.

Artikel 9 : diverse bepalingen
9.1 De Klant dient IRETO onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo niet, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of offerte vermelde adres van de Klant.

9.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Klant zijn rechten en verbintenissen jegens IRETO niet overdragen aan derden.

9.3. Alle documenten, folders, offertes etc. die door IRETO aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van IRETO. De Klant is niet gerechtigd om deze aan te wenden voor een andere doel dan waarvoor IRETO deze ter beschikking heeft gesteld. Deze documenten mogen niet door de Klant aan derden worden overgemaakt en dienen op eerst verzoek terug aan IRETO te worden bezorgd. In geval van ongeoorloofd gebruik is de Klant gehouden om hiervoor aan IRETO alle geleden schade te vergoeden.

9.4. Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen. Partijen verbinden er zich toe om voor de nietige bepaling(en) een alternatief op te stellen dat beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling(en).

 

Artikel 10 : toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken – plaats van uitvoering
Voor alle geschillen waarbij IRETO betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van IRETO bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe. Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van IRETO.