Proportionaliteitsbeginsel verwerking van persoonsgegevens

hoe omgaan met persoonlijke gegevens?

Met een passie voor het beschermen van jouw privacy, zorgt Danny Baerts ervoor dat jouw persoonsgegevens op een verantwoorde manier worden behandeld en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving.

🔒 Als hoeder van jouw privacy speelt Danny Baerts (senior DPO) een cruciale rol bij het toezicht houden op onze gegevensverwerkingsactiviteiten. Hij controleert zorgvuldig gegevensstromen, voert regelmatig audits uit en adviseert ons team over de beste praktijken voor gegevensbescherming. Wees gerust, jouw vertrouwelijke informatie is bij Danny Naerts in goede handen!

Onder artikel 5 van de AVG of GDPR werd opgenomen hoe dat persoonsgegevens moeten verwerkt worden.

Verschillende organisaties zoals die van de vastgoedmakelaar verschuilen zich onder het beginsel van toestemming. De definitie van “toestemming” houdt in dat je als betrokkene de toestemming vrijelijk, bewust en zonder dwang moet geven voor de verwerking van persoonsgegevens. De toestemming die je geeft is ook specifiek bedoelt voor het doel waarvoor je de toestemming geeft en je persoonsgegevens mogen niet voor een ander doeleinde gebruikt worden.

Artikel 5 EU-AVG “Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens”

  1. De persoonsgegevens moeten worden verwerkt op die manier dat het transparant, behoorlijk en rechtmatig is. In Artikel 9.2.b wordt duidelijk gestipuleerd dat de verwerking noodzakelijk moet zijn voor de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of van de betrokkene, overeenkomstig passende waarborgen voor de grondrechten en de belangen van de betrokkene.
  2. De persoonsgegevens moeten worden verzameld voor gerechtvaardigde doeleinden en vervolgens niet verder op en met die doeleinden onverenigbare wijze.
  3. Elke organisatie moet zich ook houden aan de “minimale gegevensverwerking” wat inhoudt dat de verwerking toereikend, ter zake dienend en beperkt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
  4. De persoonsgegevens moeten juist en geactualiseerd zijn! De betrokkene heeft immers het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie te krijgen als de verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn.
  5. De verwerking moet op die manier geschieden dat de betrokkenen niet langer identificeerbaar zijn dan voor het doel waarvoor de gegevens noodzakelijk in het begin werden verwerkt.
  6. Een passende beveiliging moet gewaarborgd zijn door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. De te verwerken persoonsgegevens moeten beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking. Ook moeten de gegevens beschermd zijn tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Hier spreken we over de integriteit en de vertrouwelijkheid van verwerking.

Artikel 77 EU-AVG “Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit”

Als een betrokkene niet akkoord is met de manier waarop zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt, heeft men het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van de plaats waar de betrokkene verblijft.

Een klacht indienen bij de overheid;

  • Het klachtenformulier moet juist ingevuld worden,
  • Je kan geen anonieme klacht indienen. Je kan wel anoniem een tip geven,
  • Je dient eerst met de organisatie waarover je klacht gaat, te contacteren. Als deze organisatie u niet juist te woord staat binnen de 30 dagen, dan kan je de klacht neerleggen,
  • Houdt zelf de geschreven klacht bij zodoende steeds uw documenten terug te kunnen inzien.

Wil je een klacht indienen bij de overheid?

Delen:

Meer berichten

DORA

Hoe te voldoen aan DORA vereisten

Inleiding: In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een prioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en in elke

de toekomst van GDPR

De Toekomst van Gegevensbescherming

Inleiding: Sinds de implementatie in 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop organisaties wereldwijd

Meer info: